18 C
Utena
2024 / 07 / 22

Užduotis namų darbams: pasikartoti apie vaikų ir tėvų teises bei pareigas

Ar jau skaitėte?

Kiekvienos vasaros pabaigoje ištinka mokyklos pasiruošimo karštinė, kai prekybos centrai prisipildo kanceliarinių priemonių, nusidriekia eilės prie uniformų, socialiniai tinklai mirga nuo informacijos, kaip pasiruošti mokyklai, kaip motyvuoti vaikus ir pan. Iš naujo diskutuojama apie tai, kad mokyklose trūksta mokytojų, o ten tebedirbantys grasina streiku.

Kam ta mokykla?

Į šį jau ne kartą vaikų užduotą klausimą Google paieška siūlo daug atsakymų, vienas iš jų – mokykla suteikia akademinių žinių, kurių reikia norint gauti išsilavinimą. Mokykloje įgyjami svarbūs emociniai ir socialiniai įgūdžiai, o naujos žinios mums leidžia labiau pasitikėti savimi, priimti sprendimus, dalintis vertingomis įžvalgomis su kitais. Nuolatinis mokymasis suteikia galimybę keisti ne tik šiandieną, bet ir rytojų.

- Reklama -

Taigi abejonių, kam ta mokykla ir kodėl reikia mokytis, kaip ir turėtų nekilti. Problemų gali kilti, kai bandome tai paaiškinti vaikui, kuriam svarbiau žaisti nei vėl kažką rašyti, skaityti, skaičiuoti, dėlioti.

Komentarą parengė advokatų kontoros „Glimstedt“ vyresnioji teisininkė Simona Vilkelytė.

Visų pirma, svarbu įsisąmoninti, kad vaikas turi teisę ne tik mokytis, bet ir žaisti. Vadinasi, kaip ir visais kitais gyvenimo atvejais, taip ir šiuo, reikia atrasti ir išlaikyti pusiausvyrą tarp vaiko teisės mokytis ir teisės žaisti. Metodai, kaip ir vaiko poreikiai, gali būti skirtingi. Svarbiausia, kad mokymasis atitiktų vaiko galimybes ir poreikį įgyti žinių, socializuotis ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Būtent tėvai ir yra tie asmenys, kurie turėtų būti arčiausiai vaiko, stebėti jį ir padėti atrasti savo kelią.

Verta atsiminti, kad tinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas yra tinkamas vaiko poreikių identifikavimas.

Apie teisę į mokslą ir pareigą mokytis

Kaip žinoma, vaiku laikomas asmuo iki 18 metų, kurio įstatyminiu atstovu yra tėvai arba globėjai. Nepaisant to, augant vaiko gebėjimams, atsakomybė pačiam priimti tam tikrus su jo gyvenimu susijusius sprendimus taip pat didėja. Vienas iš tokių yra mokymasis.

- Reklama -

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje nustatyta, kad asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Tai yra ne tik vaiko teisė, bet ir pareiga. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas, privalo reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų. Vis dėlto, kaip skelbia Valstybės duomenų agentūra, mokyklos nelankančių vaikų skaičius vis dar išlieka pakankamai didelis, t. y. 16–17 tūkst. vaikų iki 16 metų. To priežastys įvairios. Viena iš jų – nepakankamas tėvų įsitraukimas į vaiko ugdymą, pagalbos šeimai nepriėmimas, nebendradarbiavimas su pagalbą galinčiais suteikti asmenimis ir institucijomis.

Primintina, kad pagal Švietimo įstatymą, tėvai (globėjai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos yra suėję 5 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Taip pat tėvai (globėjai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Jie privalo užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo nuoseklų ir stropų mokymąsi, mokymosi užduočių atlikimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų.

Tėvai, netinkamai vykdantys šias pareigas, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Vis dėlto, valstybė nesiekia bausti tėvų – pirmiausia ji siūlo pagalbą vaikui ir šeimai. Tad kilus sunkumų šeimoje, nežinant, kaip spręsti vaikui iškilusias problemas, tėvai neturėtų bijoti kreiptis tiek į švietimo specialistus, tiek į kitus kompetentingus asmenis ir ieškoti būdų, kaip tinkamai įgyvendinti savo pareigas ir užtikrinti vaiko teises.

Kaip minėta pirmiau, augant vaiko gebėjimams, didėja ir jo galimybės pačiam priimti sprendimus. Pavyzdžiui, vaikas nuo 14 metų turi teisę pasirinkti vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką. Taip pat tokio amžiaus sulaukęs vaikas, turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą, pats sudaro mokymo sutartį, gali pasirinkti ir ugdymą šeimoje.

Tėvų ginčuose pasiklydę vaikai

Problema kartais kyla dėl vaikų mokymo sutarčių sudarymo, nutraukimo, pakeitimo, kai vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų. Nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, abu tėvai turi teisę dalyvauti vaiko auklėjime ir ugdyme bendru sutarimu. Todėl idealiu atveju, net ir esant nustatytai vaiko gyvenamajai vietai su vienu iš tėvų, abu tėvai turėtų tartis dėl vaikui tinkamos ugdymo įstaigos parinkimo ir su ja sudaryti mokymo sutartį. Deja, dažnai situacija gali būti priešinga, kai tėvai nesutaria dėl konkrečios ugdymo įstaigos, jos vietos ir pan. Tokiu atveju kilusį ginčą reikėtų spręsti pasitelkiant tarpininkus, mediatorius. Jei ir mediacijos metu nepavyksta rasti sprendimo, t. y. vienas iš tėvų mano, kad jo parinkta ugdymo įstaiga geriausiai atitinka vaiko interesus, o vaiko vedimas į kito tėvo parinktą įstaigą pažeistų vaiko teisę į mokslą ir harmoningą vystymąsi ir pan., jis turi teisę kreiptis į teismą.

Vis dėlto, reikėtų nepamiršti, kad visus sprendimus dėl vaiko turėtume priimti ne taip, kaip suaugusiems atrodo geriau, o kartu su vaiku. Vaiko nuomonės išklausymas ir vaiko dalyvavimas priimant su jo gyvenimu susijusius sprendimus – tai vienas svarbiausių vaiko teisių apsaugos principų. Todėl tėvai, spręsdami su vaiku susijusius klausimus, turėtų bandyti tartis tarpusavyje, įgyvendinti ne savo svajones ir ne siekti pateisinti savo lūkesčius turėti „tobulą“ vaiką, o padėti vaikui susivokti greitai besikeičiančiame pasaulyje ir atrasti jame savo vietą. Tinkamas vaiko auklėjimas jį palaikant ir yra vienas geriausių, bet sunkiausiai įgyvendinamų tėvystės elementų.

Kas turi užtikrinti mokymuisi tinkamas sąlygas?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje nustatyta, kad mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. Švietimo įstatyme nurodyta, kad mokymas valstybinėje ir savivaldybės mokykloje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir profesinio mokymo programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, yra nemokamas. Tačiau nevalstybinėje mokykloje mokestį už ugdymą, mokymą nustato mokyklos savininkas (dalyvių susirinkimas). Mokestis mokamas sutarties pagrindu.

Girdime diskusijas apie tai, kad mūsų šalyje vis labiau jaučiamas vaikų suskirstymas į tuos, kurių tėvai gali apmokėti vaikų ugdymo išlaidas privačiose mokyklose, ir tuos, kurie lanko nemokamas ugdymo įstaigas. Gali skirtis ne tik ugdymo paslaugų kokybė, pvz., geresnės mokymo priemonės, mažesnės klasės ir pan., bet ir pasiekti rezultatai. Vis dėlto, jei vertintume baigiamųjų egzaminų rezultatus, jie rodo, kad nemažą dalį geriausių įvertinimų surenka vaikai ne iš didžiųjų miestų ir privačių ugdymo įstaigų, o besimokantys valstybinėse ar savivaldybių mokyklose. Vadinasi, mokymo rezultatai pirmiausiai priklauso nuo paties mokinio motyvacijos jų siekti.

Švietimo įstatyme nustatyta, kad individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai). Tad net ir tuo atveju, jei vaiko mokymas yra nemokamas, tėvai turėtų užtikrinti vaikui reikalingas individualias mokymo priemones.

Pažymėtina, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo. Kitais atvejais nemokamas vaikų maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti skiriama įvertinus šeimos pajamas.

Taip pat reikėtų pasirūpinti ir vaikų užimtumu po pamokų, nors Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas riboja be objektyvios būtinybės palikti tik jaunesnius nei 6 metų vaikus be vyresnių kaip 14 metų amžiaus asmenų priežiūros.

2023 m. valstybė truputį padidino finansavimą švietimui, tačiau, kaip matyti, mokytojai ir toliau lieka nepatenkinti per mažu darbo užmokesčiu ir per dideliu darbo krūviu. Verta sutikti, kad ne kiekvienas gali būti mokytoju, todėl pasirinkusiems šį kelią ir norintiems bei galintiems juo eiti, turėtų būti teisingai atlyginta. Tačiau „teisingai“ kiekvienas supranta skirtingai. Vis dėlto turėtume nepamiršti, kad tik išsilavinusi tauta gali vertinti savo laisvę ir ją puoselėti, todėl turėtume dar kartą permąstyti, ar tinkamai susidėliojame gerovės valstybės prioritetus ir paskirstome biudžeto lėšas.

Anželika Voinė
Marketingo ir komunikacijos vadovė
GLIMSTEDT

spot_img

ORAI: Šiandien šilta, vietomis trumpas lietus, savaitės viduryje perkūnija

Šiandien vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra 25–30 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną...

Informacija iš užsienio: K. Harris pažadėjo nugalėti D. Trumpą

JAV viceprezidentė Kamala Harris gyrė prezidento Joe Bideno sprendimą nebesiekti antros kadencijos šiose pareigose. Ji pažadėjo užsitikrinti Demokratų partijos nominaciją 2024 m. prezidento rinkimuose ir nugalėti Donaldą Trumpą, praneša AFP. „Savo nesavanaudišku ir patriotišku veiksmu...

Astrologinė prognozė liepos 22-ajai, pirmadieniui

AVINAS. Aktyvi diena, kupina kontaktų ir įspūdžių. Regis, jus domins ir kultūriniai renginiai, ir sportas, varžybos. Būsite nusiteikę ką nors organizuoti, rodyti iniciatyvą. JAUTIS. Būsite priversti skubiai tvarkyti dokumentus ar oficialius reikalus. Pajusite didelį palengvėjimą,...

Saulė – vitamino D šaltinis, tačiau gali sukelti rimtų susirgimų: kaip išvengti žalingo saulės...

Prasidėjusi kalendorinė vasara jau spėjo palepinti šiluma ir saule, kurios daugelis po šaltųjų metų sezonų jaučiamės pasiilgę. Nors saulės dėka galime džiaugtis įdegusia oda bei pasipildyti įprastai šiuo sezonu trūkstamo vitamino D atsargas, gydytojai...

ORAI: Šiandien lietinga, debesuota bet šilta diena

Sekmadienio dieną daug kur, daugiausia Šiaurės ir Rytų Lietuvoje, trumpas lietus. Vietomis lis smarkiai, su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 4–9 m/s, per perkūniją kai kur iki 14 m/s. Temperatūra 23–28 laipsniai šilumos. Pirmadienio dieną vietomis...

Liepos 21-oji: vardadieniai, dienos INFO

Liepos dvidešimt pirmoji – 203-ioji metų diena (paskutinė 29-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 163 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Danielius, Laurynas, Liongina, Lionginas, Prakseda, Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė rytoj: Dalius, Mantilė, Magdalena, Magdalė, Magdė,...

Astrologinė prognozė liepos 21-ajai, sekmadieniui

AVINAS. Ši diena gali būti labai aktyvi ir turininga, jei pasiduosite vidiniam polėkiui drąsiai siekti to, ko norisi. Galite pasireikšti renginyje, paskirti pasimatymą ar užmegzti įdomią pažintį.   JAUTIS. Energijos antplūdį pasistenkite išlieti naudingai. Jeigu...

Šeštadienį ir sekmadienį vietomis trumpi lietūs su perkūnija, 23-28 laipsniai šilumos

Šeštadienio dieną vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės...

Liepos 20-oji: vardadieniai, dienos INFO, Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena

Liepos 20-oji – Tarptautinė šachmatų diena; Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena. Liepos dvidešimtoji – 202-oji metų diena (šeštoji 29-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 164 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Alvyda, Alvydas, Česlovas,...

Astrologinė prognozė liepos 20-ajai, šeštadieniui

AVINAS. Tai bus nebloga dienelė ne tik atostogauti, bet ir pasidarbuoti, jeigu turite prisiplanavę daug veiklų arba vairuojate, sportuojate, vykdote pervežimus. Augs poreikis judėti, kur nors vykti. JAUTIS. Kelionės, kontaktai su įtakingais veikėjais, užsieniečiais, nepažįstamais...

„Iki“ atnaujino pamėgtą parduotuvę: Šiauliuose bus dar patogiau

Ketvirtadienį po renovacijos duris atvėrė moderni prekybos tinklo „Iki“ parduotuvė Šiauliuose, adresu J. Basanavičiaus g. 54. Į šios 1 širdelės formato parduotuvės atnaujinimą dėl didesnio patogumo pirkėjams buvo investuota apie 0,5 mln. eurų. „Nuolat rūpinamės,...

„Rimi“ saldėsiai – pigiau: pravers, kai iškylaujant gamtoje norėsis ko nors skanaus

Vasaros metu dažnai padaugėja progų, kurių metu valgome įvairius saldėsius. Nesvarbu, ar tai būtų šokoladas, ar pyragas su ledais – šiuos gardumynus derėtų valgyti su saiku. Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, norint pasmaližiauti...

ORAI: Šiltas savaitgalis su protarpiais lietumi ir perkūnija

Šiandien vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 22–27, vakariniame pakraštyje 19–21 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje šalies pusėje, trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių,...

Liepos 19-oji: vardadieniai, dienos INFO

Liepos devynioliktoji – 201-oji metų diena (penktoji 29-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 165 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Aurė, Aurėja, Galiganta, Galigantas, Ksavera, Ksaveras, Mantgailas, Mantgailė, Mantgirdas, Mantgirdė, Sakalas, Vincenta, Vincentas; rytoj: Alvyda,...

Astrologinė prognozė liepos 19-ajai, penktadieniui

AVINAS. Jeigu esate kelionėje, kelyje, itin pavojingas šį kartą bus jūsų neišsimiegojimas, svaigalų poveikis ar pan. Kad ir ką dirbsite ar veiksite, susikaupkite. JAUTIS. Labiau atsižvelkite į artimų žmonių ir kolegų poreikius bei interesus, kitaip...

„Rimi“ dairykitės šių produktų: paruošite desertą, kuriam neatsispirs nei mažas, nei suaugęs

Kepti vaisiai ant grotelių yra itin universalūs: jais galima mėgautis kaip gaiviu desertu, naudoti salotoms ar derinti su grilyje kepta mėsa. Prekybos tinklo „Rimi“ mėsos technologas Vidas Nadzeika kviečia išbandyti pigesnį desertą – gardžius...

Utenos rajone nužudyta moteris

Utenos rajone nužudyta moteris, nusikaltimas įvykdytas artimoje aplinkoje. Pareigūnai pranešimą apie įvykį namuose, Norvaišių kaime, gavo ketvirtadienio naktį, apie 1 val. 30 min., informuoja Policijos departamentas. Galimai per konfliktą neblaivus (1.72 prom.) 66 metų vyras sužalojo 64 metų moterį....

Vasaros vaisių „Rimi“ įsigykite pigiau: valgydami juos su sėklomis ir odele padarysite paslaugą organizmui

Ar žinojote, kad valgydami vaisius į šiukšliadėžę smarkiai nesusimąstydami galite išmesti didelę dalį jų vertingųjų medžiagų? Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė vaisius rekomenduoja valgyti neluptus ir pasimėgauti net jų sėklomis...

Liepos mėnesio kainų tyrimas: „Lidl“ prekių krepšelis ir vėl pigiausias

Žemų kainų prekybos tinklo „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis – ir vėl pigiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų, rodo naujausias rinkų tyrimų įmonės „SeeNext“ liepos mėnesį atliktas tyrimas. Jo metu slaptiems pirkėjams apsilankius...

Taupymo žaidynėse darykite kaip šveicarai: naudokitės „Iki“ nuolaidomis sūriui, mėsos gaminiams ir pasigaminkite šį...

Patikimiausias būdas sutaupyti, tačiau vis tiek mėgautis sočiu, skaniu ir kokybišku maistu – patiekalus planuoti pagal akcijas. Apriboti savęs tik konkrečiais prekių ženklais nereikės, jeigu apsipirksite „Iki“ – čia „Savaitgalio nuolaidiškėse“ lojaliems pirkėjams paskelbtos...

ORAI: Lietuviška vasara: vietomis lietūs, temperatūra iki 27°C, šilta

Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpas lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai. Penktadienio dieną šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27, pajūryje apie...

Liepos 18-oji: vardadieniai, dienos INFO, aludarių diena

Liepos 18-oji – Tarptautinė aludarių diena. Liepos aštuonioliktoji – 200-oji metų diena (ketvirtoji 29-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 166 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Arnoldas, Eimanas, Eimanė, Eimantas, Eimantė, Eimys, Ervinas, Kamilas, Kamilė,...
spot_img
spot_img

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS

85965235